Μορφή αναζήτησης

Matiu int

Ira ihat na Tahut na Hinhinawas dal bakut dal huo ira pir utano nilon ma no minaat ma na tuntunut hut sukun ra minaat ta Jisas. Ira itul a Tahut na Hinhinawas tane Matiu ma ne Mak ma ne Luk, dal manga haruat ta haleng na pir uta Jisas. Ing bia nu nes tiga pir narako ta Matiu, haleng na pakaan i tale bia nu nes ie narako ta Mak ma Luk mah. Iesen no Tahut na Hinhinawas tane Jon i manga mes ma i huo ari a pir uta Jisas ing pa da nes narako ta Matiu ma Mak ma ne Luk. Iesen Matiu ma Mak ma Luk, dal mes harbasia dahin mah. Matiu ga pakat ira pir uta Jisas wara gaie diet ira Iudeia. Matiu ga sip bia na hamines hatutun bia Jisas aie no ‘Mesaia’ (nong di ga kilam mah ie bia no ‘Krais’), iakano tunotuno nong God ga kukubus menalua bia na hanuat ma na halon ira uno matanaiabar ma na kure diet tano hauhawatine ta ira pakana bung. Matiu ga kilam ra haleng na nianga ta ira pakpakat ta God di ga pakat nalua waing ira Iudeia diet naga nes kilam bia Jisas ga gil haruatne kaike ra nianga, kaik aie no Mesaia, no tamat na ut na gil harkurai nong ira Iudeia diet git kiskis kawasei bia na halangalanga ise diet. Matiu ga pakat kawase ra haleng na harausur ta Jisas mah. I nanaas bia a liman na tamat na subaan na harausur narako ta Matiu (nes Matiu ira katon 5-7; 10; 13; 18; 24-25) ma ira pir utano nilon ta Jisas i kis nalamin ta kaike ra tamat na subaan na harausur.