ગુજરાતી બાઇબલ

Γλώσσα: ગુજરાતી

Πληροφορίες για τη μετάφραση

For updates and typo reports, please see FreeBiblesIndia.com or eBible.org.

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

© 2017 Bridge Communications Systems. Released under the Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.