BÚKÙ TÀ TƗ́DHƗ́//RU YÌZO DHƗ ÀDHYA

Γλώσσα: Logo

Πληροφορίες για τη μετάφραση

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.