ጌኤዦ ማፃኣፖ

Γλώσσα: Male (Ethiopia)

Πληροφορίες για τη μετάφραση

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

Copyright © 2008 by The Word for the World International
Copyright © 2008 The Bible Society of Ethiopia