พระคริสตธรรมคัมภีร ภาคพันธสัญญาใหม

Γλώσσα: Northern Thai

Πληροφορίες για τη μετάφραση

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

© 2017, Wycliffe Thai Foundation and Wycliffe Bible Translators, Inc.