ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈਬਲ

Γλώσσα: ਪੰਜਾਬੀ

Πληροφορίες για τη μετάφραση

Please see FreeBiblesIndia.com and eBible.org for typo reports and updates.

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

Copyright © 2017 Bridge Connectivity Solutions. Released under a Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.